DLA PACJENITA - REGULAMIN - Kamienica Ośrodek Psychoterapii

Przejdź do treści
Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna systemowa Szczecin


Regulamin
Ośrodka Terapii Rodzin i Psychoterapii „Kamienica”


1. WSTĘP
 • Regulamin określa zasady funkcjonowania Ośrodka Terapii Rodzin i Psychoterapii "Kamienica" (dalej: Ośrodek).
 • Celem Ośrodka jest świadczenie profesjonalnych usług psychoterapeutycznych dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.
   
2. ZASADY OGÓLNE
 • Usługi Ośrodka są dostępne w formie psychoterapii indywidualnej, par i rodzin.
 • Wszelkie interakcje między pacjentami a terapeutami Ośrodka opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Terapeuci pracujący w Ośrodku zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego psychoterapeuty Towarzystwa Psychoterapeutycznego, do którego przynależą.
 • Za przebieg procesu psychoterapii odpowiedzialny jest pod względem formalnym psychoterapeuta prowadzący ten proces. Ośrodek zapewnia warunki organizacyjne umożliwiające korzystanie z psychoterapii oraz weryfikuje wykształcenie i kwalifikacje psychologów i psychoterapeutów.
 • Psychoterapia jest metodą pracy o naukowo udowodnionym działaniu i istnieje wiele badań wskazujących na jej skuteczność. Jednak proszę pamiętać o tym, że ma swoje ograniczenia i niesie się z sobą pewne ryzyko. Po pierwsze, w trakcie terapii pacjenci mogą doświadczać intensywnych emocji i wspomnień, co czasami może prowadzić do poczucia tymczasowego pogorszenia samopoczucia. Po drugie, skuteczność terapii również w dużej mierze zależy od aktywnego udziału i zaangażowania pacjenta, w tym od otwartości na zmianę, regularności uczestnictwa w sesjach oraz pracy nad sobą również poza nimi. Po trzecie, nie wszystkie metody terapeutyczne są odpowiednie dla każdego pacjenta. Może zajść potrzeba dostosowania podejścia terapeutycznego do indywidualnych potrzeb pacjenta, co czasami wymaga czasu i eksploracji. Po czwarte, nie zawsze pierwszy wybrany terapeuta lub metoda terapeutyczna jest najlepszym dopasowaniem. Niekiedy zmiana terapeuty może być częścią procesu terapeutycznego.
         
3. UMAWIANIE WIZYT
 • Wizyty można umawiać telefonicznie lub mailowo.
 
4. CZAS TRWANIA TERAPII
 • Sesja psychoterapii indywidualnej i par trwa 50 minut, natomiast sesja terapii rodzinnej 60 minut.
 • Sesje terapii indywidualnej odbywają się raz na tydzień (chyba, że ktoś inaczej ustali z terapeutą, natomiast sesje psychoterapii par i rodzinnej odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie (chyba, że ktoś inaczej ustali z psychoterapeutą).
 • Długość trwania psychoterapii określana jest indywidualnie z psychoterapeutą w kontrakcie psychoterapeutycznym. Pracujemy zarówno w modelu terapii krótkoterminowej (do ok. 20 spotkań), jak i w modelu terapii długoterminowej
 • Na sesję psychoterapii pacjent zobowiązany jest do punktualnego przyjścia.
 • O ewentualnych spóźnieniach powyżej 15 minut pacjent powiadamia terapeutę telefonicznie lub smsowo na numer Sekretariatu Ośrodka.
 • Spóźnienie się na sesję nie wydłuża jej trwania, sesja jest wówczas sesją pełnopłatną.
           
5. KOSZTY TERAPII
 • Koszty sesji psychoterapeutycznych określone są w cenniku Ośrodka, który umieszczony jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Cennik.
 • Koszt terapii w trakcie jej trwania może ulec zmianie w sytuacji, w której zmieni się obowiązujący cennik usług świadczonych w Ośrodku Kamienica. Aktualny cennik umieszczany jest na stronie internetowej. O zmianie ceny korzystający z psychoterapii pacjenci są powiadamiani przez prowadzących terapeutów minimum na miesiąc przed zmianą cennika.
 • Wszystkie umówione spotkania są płatne.
 • Sesje mogą być odwołane nie później niż trzy dni robocze przed spotkaniem (sesje poniedziałkowe odwołujemy w czwartek do godz. 15.00). Odwołanie spotkania w terminie późniejszym oznacza konieczność uiszczenia opłaty, niezależnie od powodu nieobecności.
 • W ciągu całej terapii jest możliwość odwołania 3 spotkań w ciągu roku, przy zachowaniu terminu odwołania. Przekroczenie tej liczby odwołanych sesji skutkuje tym, że każda następna odwołana sesja jest płatna, niezależnie od powodu odwołania czy nieobecności. Chyba, że klient uzgodni inne zasady z psychoterapeutą.
 • Sesje terapeutyczne są płatne z góry, co oznacza, że klient opłaca sesję w dniu przybycia na sesję kartą lub gotówką przed rozpoczęciem wizyty, a w przypadku wizyt online opłaca wizytę przelewem przed rozpoczęciem wizyty, przesyłając potwierdzenie przelewu do Sekretariatu Ośrodka lub do psychoterapeuty prowadzącego sesję.
 • Możliwe są różne formy płatności za sesje terapeutyczne: kartą, gotówką lub przelewem.
             
7. METODA I CEL PSYCHOTERAPII
 • Psychoterapia w Ośrodku prowadzona jest w różnych modelach terapeutycznych. O metodzie psychoterapii psychoterapeuta informuje pacjenta w czasie omawiania kontraktu psychoterapeutycznego. Podejścia psychoterapeutyczne w których specjalizują się nasi psychoterapeuci opisane są przy kwalifikacjach psychoterapeutów na stronie internetowej.
 • Cel psychoterapii ustalany jest w czasie pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie przez pacjenta i psychoterapeutę.
     
8. ZASADY TERAPII
 • Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli i bez jego udziału, oznacza to, że pacjent bierze aktywny udział w terapii i przyjmuje odpowiedzialność za swoje leczenie.
 • Oznacza to, że pacjent: (a) stara się otwarcie mówić o swoich przeżyciach i uczuciach, (b) wnosi istotne dla siebie wątki, zgłasza tematy poszczególnych spotkań,
 • Pacjent w czasie trwania terapii nie podejmuje terapii u innego terapeuty, chyba, że jest to uzgodnione z terapeutą prowadzącym.
 
9. PRZEBIEG TERAPII
 • W trakcie trwania terapii u pacjenta mogą się pojawiać różne uczucia i różne trudności. U uczestnika terapii może wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz pogorszenia. Towarzyszyć temu mogą uczucia niepokoju, smutku czy  bezradności. Uczucia te mogą być przejściowe i – paradoksalnie – wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często związana jest z wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcamy Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie spotkań terapeutycznych, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.
 • Jeśli w trakcie trwania terapii pojawi się niejasność co do jej przebiegu, czy stosowanych procedur pacjent ma prawo pytać zgłaszać tą niejasność i pytać o nią psychoterapeutę w każdym momencie terapii.
 • Pacjent ma prawo wyrażać swoje zdanie czy opinie, także krytyczne, na temat terapii.
     
10. ZAKOŃCZENIE PROCESU PSYCHOTERAPII
 • Terapia kończy się po upływie okresu na który kontrakt jest zawarty. Zakończenie terapii wiąże się przeznaczeniem czasu pod koniec jej trwania na spotkania podsumowujące.
 • W razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, można zakończyć terapię w każdym momencie, dobrze jednak byłoby, aby poinformowali Państwo o tym terapeutę i zakończyli proces terapii spotkaniem podsumowującym dotychczasowe leczenie.
 • Terapeuta zastrzega sobie również możliwość zakończenia terapii przed czasem jeżeli uzna, że oddziaływania terapeutyczne są nieskuteczne. Sytuację taką, swoją motywację i jej okoliczności psychoterapeuta omawia z klientem.
     
11. DODATKOWE INFORMACJE
 • Praca terapeutyczna jest superwizowana, co oznacza, że terapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane dane, które pozwalałyby na identyfikację pacjenta.
 • Terapeuta nie podejmuje się uczestnictwa w sprawach sądowych, których w roli świadka. Nie wydajemy opinii z przebiegu psychoterapii.
 • Jeśli zgłaszany problem wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu wykraczającego poza kompetencje terapeuty może on skierować pacjenta na konsultację, czy kontynuowanie terapii do innego specjalisty.
     
12. PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży w Ośrodku Psychoterapii "Kamienica" podlega szczególnym zasadom, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego wsparcia dla tej grupy wiekowej.
 • W przypadku terapii dzieci do lat 16, wymagana jest zgoda obu rodziców/opiekunów prawnych na rozpoczęcie procesu terapeutycznego, chyba że decyzje o władzy rodzicielskiej stanowią inaczej. Rodzice/opiekunowie prawni są informowani o ogólnym przebiegu terapii i postępach, z zachowaniem poufności dotyczącej szczegółów rozmów terapeutycznych.
 • Ośrodek zachęca do aktywnego udziału rodziców/opiekunów prawnych w procesie terapeutycznym poprzez udział w sesjach rodzicielskich, które mają na celu wsparcie rodziny w procesie zmiany.
 • W przypadku młodzieży powyżej 16 roku życia (do 18 roku życia), wymagana jest zgoda obu rodziców/opiekunów prawnych na rozpoczęcie procesu terapeutycznego, a dodatkowo konieczna jest zgoda nastolatka na terapię.
 • Terapeuci Ośrodka są zobowiązani do szczególnej uwagi na potrzeby i dobrostan dzieci i młodzieży, w tym do monitorowania wszelkich sygnałów mogących wskazywać na zagrożenie dla ich dobrostanu.
 • W przypadkach, gdy terapeuta uzna, że dobrostan dziecka lub młodzieżowego pacjenta jest zagrożony, ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami etycznymi, w tym, jeśli jest to konieczne, poinformować odpowiednie instytucje.
 • Ośrodek zapewnia dostosowanie metod i technik terapeutycznych do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży, promując bezpieczne i wspierające środowisko dla ich rozwoju emocjonalnego i psychicznego.
 • Wszelkie działania terapeutyczne, w tym ustalanie celów terapii, są planowane z uwzględnieniem opinii dziecka/młodzieży, w miarę ich zdolności do wyrażania własnych potrzeb i preferencji.
               
13. PSYCHOTERAPIA RODZIN I PAR
 • Psychoterapia par w Ośrodku Psychoterapii "Kamienica" jest oferowana jako forma wsparcia dla par pragnących pracować nad poprawą jakości swojej relacji, rozwiązywaniem konfliktów lub innymi specyficznymi problemami w związku.
 • W ramach terapii par, obie strony związku są traktowane jako równorzędni uczestnicy procesu terapeutycznego, z równym prawem do wyrażania swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań.
 • Terapeuta prowadzący terapię par działa na rzecz relacji w związku pomagając parze w komunikacji, zrozumieniu wzajemnych potrzeb oraz w identyfikacji i zmianie niezdrowych wzorców zachowań.
 • Zachęcamy do zwrócenia uwagi na to, że decyzja o rozpoczęciu terapii par powinna być wspólną decyzją obu stron, podjętą po dokładnym rozważeniu i zrozumieniu celów oraz potencjalnych korzyści płynących z terapii.
 • W przypadku, gdy jedna ze stron decyduje o zakończeniu uczestnictwa w terapii, Ośrodek oferuje możliwość kontynuacji wsparcia dla zainteresowanej strony w formie terapii indywidualnej, aby umożliwić dalszą pracę nad osobistym rozwojem i rozwiązywaniem problemów. Praca terapeutyczna wiąże się ze zmianą terapeuty na innego specjalistę w naszym Ośrodku.
 • Zaświadczenia o udziale w psychoterapii par wydajemy na prośbę klientów tylko po podpisaniu oświadczenia, że obie strony zgadzają się na wydawanie takich zaświadczeń.

14. PSYCHOTERAPIA ONLINE
 • Ośrodek Psychoterapii "Kamienica" oferuje psychoterapię online jako alternatywną formę wsparcia, umożliwiającą dostęp do usług terapeutycznych za pośrednictwem internetu. Psychoterapia online jest dostępna dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w sesjach stacjonarnych.
 • Sesje terapii online odbywają się głównie w formie połączeń wideo.
 • Ośrodek Psychoterapii "Kamienica" nie świadczy usług psychoterapii online w formie anonimowej. W związku z tym, każda osoba decydująca się na skorzystanie z tej formy pomocy zobowiązana jest do wypełnienia formularza pierwszej wizyty, podając te same dane osobowe i kontaktowe, które są wymagane podczas wizyt stacjonarnych.
 • Pacjenci decydujący się na terapię online są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych (sprzęt komputerowy, stabilne połączenie internetowe) oraz miejsca, które zapewni prywatność i spokój na czas trwania sesji, bez obecności osób trzecich.
 • Zasady umawiania, odwoływania sesji, płatności oraz wszystkie inne postanowienia regulaminu dotyczące terapii stacjonarnej mają zastosowanie również w przypadku terapii online, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 • Przed rozpoczęciem terapii online pacjent jest informowany o specyfice takiej formy wsparcia, potencjalnych korzyściach oraz ograniczeniach, a także o zasadach zachowania bezpieczeństwa i poufności podczas sesji online.
 • Należy pamiętać, że do ograniczeń psychoterapii online należą: (a) ograniczenia techniczne, takie jak problemy z połączeniem internetowym, awarie sprzętu czy oprogramowania mogą zakłócać przebieg sesji; (b)  pomimo, że komunikacja wideo pozwala na obserwację pewnych sygnałów niewerbalnych, subtelniejsze aspekty komunikacji mogą być trudniejsze do zauważenia niż podczas sesji twarzą w twarz; (c) chociaż terapia online jest realizowana przez bezpieczne, szyfrowane połączenia, istnieje zwiększone ryzyko związane z ochroną danych osobowych i poufnością sesji; (d) dla niektórych pacjentów i terapeutów budowanie głębokiej relacji terapeutycznej może być bardziej wyzwaniem w środowisku online; (e) terapia online może nie być odpowiednia dla osób z poważnymi problemami psychicznymi, wymagającymi intensywniejszego wsparcia lub interwencji kryzysowej.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do oceny przez psychoterapeutę, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w terapii online, na podstawie wstępnej konsultacji oraz oceny potrzeb i stanu pacjenta.
                             
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej.
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach pacjenci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
   
16. KONTAKT
 • Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do administracji Ośrodka za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Ośrodka.
OŚRODEK TERAPII RODZIN I PSYCHOTERAPII

70-436 Szczecin, Piłsudskiego 24c/1
tel. 788 707 515

SOCIAL MEDIA

Możecie Państwo odwiedzić także nasze profile ...
Wróć do spisu treści